Spremembe pri zaposlovanju in delu tujcev

7 oktobra, 2015

Prizadevanja za spremembe na področju zaposlovanja in dela tujcev so dobila svoj prostor z objavo Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev v Uradnem listu RS dne 30.06.2015 (Uradni list RS, št. 47/15; ZZSDT). Dva meseca kasneje, in sicer 01.09.2015 se je omenjeni zakon tudi začel uporabljati.

Nova zakonodajna ureditev prinaša sistemske spremembe za tujce, ki so državljani tretjih držav (in niso državljani Hrvaške ali BIH za katere velja poseben Sporazum). Zlasti se odpravljajo administrativne ovire, saj je odslej potrebno vložiti le eno vlogo za pridobitev enotnega dovoljenja. Tujci, ki prihajajo iz tretjih držav namreč ne potrebujejo več dveh dovoljenj. Po novi zakonodajni ureditvi je potrebno le enotno dovoljenje, ki nadomešča tako dovoljenje za prebivanje kot tudi delovno dovoljenje. Delovno in osebno dovoljenje se sicer uporabljata do izteka veljavnosti, ni pa več možno pridobiti novega delovnega ali osebnega dovoljenja. Po izteku veljavnosti bo tako potrebno pridobiti le enotno dovoljenje. Skladno z zakonom se prvo enotno dovoljenje lahko izda za največ eno leto oziroma za čas veljavnosti pogodbe o zaposlitvi ali opravljanje dela, če je ta krajša, možno pa je tudi podaljšanje z veljavnostjo do dveh let.

S predmetnim zakonom se vpeljuje tudi nova ureditev glede samozaposlovanja tujcev, in sicer kot edini pogoj za samozaposlitev tujca ostaja enoletno predhodno prebivanje v RS, finančni izkaz pa se ukinja.

Naslednji korak k birokratski razbremenitvi predstavlja pravica do prostega dostopa, ki se je razširila na več kategorij. Npr. prosilci za mednarodno zaščito, osebe s subsidiarno zaščito, osebe z začasno zaščito, družinski člani begunca, žrtve trgovine z ljudmi ali nezakonitega zaposlovanja imajo z novo zakonodajno ureditvijo direkten dostop do trga dela.

Pomembne novosti predstavljajo tudi zakonske možnosti, ki tujcu, prejemniku denarnega nadomestila za primer brezposelnosti oziroma njegovemu delodajalcu omogočajo hitro zaposlitev brez preverjanja pogojev za podajo soglasja za zaposlitev, olajšano pa je tudi opravljanje dela tujca kot zastopnika gospodarske družbe s sedežem v RS v primerih, ko takšen tujec v RS ne prebiva in niti ne namerava prebivati. Tovrstno delo zastopnika je omejeno na 90 dni v koledarskem letu, prijava dela pa se bo lahko izvedla preko spletne strani na ZRSZ (enotno dovoljenje v tem primeru ni potrebno). Razen tega pa se je novi zakon dotaknil tudi področja zaščite pravic. Z namenom izboljšanja pravne varnosti delavcev migrantov je predvideno varovalo glede ne-prijavljanja tujcev v socialno zavarovanje, na način, da delodajalce zavezuje k poravnanju vseh davčnih obveznosti do države. Slednje predstavlja novost v primerjavi z prej veljavnim zakonom, v skladu s katerim se je preverjalo le plačevanje davkov in prispevkov iz naslova zaposlitve in dela. Pravna varnost delavcev se bo zagotavljala tudi na način, da bo Zavod RS za zaposlovanje o nameri umika soglasja zaradi odjave iz socialnega zavarovanja pisno obvestil tudi tujca ter soglasje dejansko umaknil le, v kolikor tujec ne bo v roku 15 dni od vročitve pisnega obvestila ponovno prijavljen v socialno zavarovanje na podlagi delovnega razmerja pri istem delodajalcu na istem delovnem mestu.

Posebno varovalo pri pridobitvi soglasja za izdajo enotnega dovoljenja predstavlja tudi pogoj, da delodajalci niso v stečaju ali postopku likvidacije. Sicer pa pogoji za podajo soglasja za zaposlitev ostajajo smiselno enaki, tako, da se še naprej preverja kontrola trga dela (da v evidenci brezposelnih ni ustreznega kadra), registracija delodajalca, aktivno poslovanje delodajalca, poravnane davčne obveznosti, izpolnjeni pogoji, ki jih zahteva delodajalec s strani tujca ter pogodba o zaposlitvi.

Uvedba t.i. načela » vse na enem mestu« s selitvijo pristojnosti na upravno enoto in vložitvijo enotne vloge na upravni enoti, je korak k birokratski razbremenitvi in izziv upravnim organom saj bo z njihovo pomočjo in njihovim usposabljanjem za pomoč pri izpolnjevanju vlog za izdajo enotnega dovoljenja možno zasledovati cilje novega zakona glede zmanjšanja administrativnih ovir.