Predporočna pogodba

15 januarja, 2019

Z dnem 15.04.2019 stopa v celoti v veljavo Družinski zakonik, ki med drugim v pravni ureditvi Republike Slovenije v 85. členu na novo ureja Pogodbo ureditvi premoženjskopravnih razmerij med bodočima zakoncema, zakoncema, izvenzakonskima partnerjema ali istospolnima partnerjema oz. popularno t.i. predporočno pogodbo.

Del pogodbe o ureditvi premoženjskopravnih razmerij je lahko tudi sporazum o medsebojnem preživljanju in sporazum o preživnini za primer razveze zakonske zveze. Zakonca oz. partnerja si lahko premoženje razdelita, kot želita, tudi posebno premoženje vsakega od zakoncev in njuno skupno premoženje, ne bosta pa se s predmetno pogodbo mogla izogniti dolžnosti preživljanja za mladoletne otroke ali urediti spore glede skrbništva za otroke. V teh postopkih je za odločanje še vedno pristojno sodišče.

Zakonca oz. stranki pogodbe morata pred sklenitvijo pogodbe drug drugega seznaniti s svojim premoženjskim stanjem, sicer je pogodba lahko izpodbojna.

Pogodba o ureditvi premoženjskopravnih razmerij se vpiše v Register pogodb o ureditvi premoženjskopravnih razmerij, ki je računalniško vodena zbirka podatkov, ki jo vodi Notarska zbornica Slovenije.