Nedovoljeni pogoji v potrošniških pogodbah

16 decembra, 2019

Sodišče EU je v zadevi C-407/18 presodilo, da mora imeti v skladu z načelom učinkovitosti prava EU izvršilno sodišče, ki odloča o predlogu za izvršbo na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa potrošniške pogodbe o hipotekarnem kreditu, možnost na predlog potrošnika ali po uradni dolžnosti opraviti preizkus notarskega zapisa, ali vsebuje nepoštene pogoje v smislu Direktive Sveta 93/13/EGS o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah, in pri tem odložiti predlagano izvršbo.
Sodišče EU je pri tem poudarilo, da preventivni nadzor notarja, tudi če obstaja, ne zadostuje za zagotovitev učinkovitega varstva, temveč mora biti potrošniku zagotovljeno učinkovito sodno varstvo pred nepoštenimi pogoji tudi v izvršilnem postopku.

Ker slovenski izvršilni postopek omogoča, da izvršilno sodišče opravi vsebinsko presojo nepoštenih pogojev v izvršilnem postopku ter pri tem odloži izvršilni postopek, ni nujno, da se to vprašanje prepusti presoji sodišča v pravdnem postopku.

V zvezi s tem se je presojalo ali je nepošten v obravnavanem notarskem zapisu zajet pogodbeni pogoj o vezanosti dolgoročnega stanovanjskega potrošniškega kredita na tujo valuto švicarski frank (CHF), ker ne vsebuje ustrezne omejitve valutnega tveganja.

Sodišče druge stopnje je prišlo do zaključka, da je podana tako kršitev po nacionalnem pravu, kot tudi po Direktivi 93/13, zato nacionalno sodišče nepoštenega pogoja ne sme spreminjati oziroma prilagoditi na dopustno mero. Zaradi ničnosti nepoštene valutne klavzule preostane le sankcija ničnosti celotne kreditne pogodbe. Notarski zapis take pogodbe nima učinka izvršilnega naslova.

Povzeto po: VSM Sklep I Ip 701/2019