Pomembna novost za osebno odgovorne družbenike izbrisanih družb

16 maja, 2018

Dne 27.04.2018 je vstopil v veljavo Zakon o prekinitvi postopkov proti družbenikom izbrisanih družb (ZPPDID). Zakon, ki sicer vsebuje zgolj štiri člene, določa, da se vsi pravdni, upravni in izvršilni postopki, začeti na podlagi Zakona o finančnem poslovanju podjetij in Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, v katerih upniki ali upnice izbrisane družbe uveljavljajo terjatve zoper družbenike ali družbenice take družbe ali njihove pravne naslednike ali naslednice, ki na dan uveljavitve tega zakona še niso končani, z dnem uveljavitve tega zakona prekinejo.

Usoda prekinjenih postopkov je odvisna od izreka sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Lekić prot Sloveniji (številka zadeve 36480/07), kjer bo sodišče odločalo, ali je Republika Slovenija kršila človekove pravice s sprejetjem pravne ureditve o ex lege prenosu obveznosti izbrisanih družb na ustanovitelja oziroma na družbenike kapitalskih družb na podlagi Zakona o finančnem poslovanju podjetij in Zakona o finančnem poslovanju.

V kolikor bo sodišče odločilo, da je Republika Slovenije kršila človekove pravice, bo le-ta morala sprejeti zakon, ki bo uredil pravne posledice sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice in nadaljevanje prekinjenih postopkov, v kolikor pa bo sodišče odločilo, da Republika Slovenija ni kršila človekovih pravic, bodo sodišča po uradni dolžnosti nadaljevala s prekinjenimi postopki.